De groepen 1 -8 volgen één keer per week een les van twee en half uur. Daarnaast zijn er een aantal zaterdaglessen ingepland, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar C van cultuur.

Groep 1 en 2 : De aangeboden activiteiten richten zich op woordenschat, mondelinge taalvaardigheden, begrijpend luisteren, verhaalbegrip, taalbewustzijn, beginnende geletterdheid, letterkennis en de Nederlandse cultuur. Er wordt gebruik gemaakt van de methode De Leessleutel, waarbij de taaldomeinen thematisch aan bod komen. Vanaf januari starten kinderen uit groep 2 met de eerste thema’s van De Leessleutel.

Groep 3:Voor het aanvankelijk lezen werken we  met de methode De Leessleutel. Dit is een thematische methode die op veel scholen in Nederland wordt gebruikt om kinderen te leren lezen en werkt volgens de zogenaamde structuurmethode.Omdat letters en klanken in het Engels nogal eens verschillen van het Nederlands zullen we daar in deze belangrijke fase extra aandacht aan besteden.

Groep 4-8: In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode Taalactief (versie 3). De methode biedt thema’s aan die elk vier weken in beslag nemen. Bij elk thema hoort een ankerverhaal waaraan alle andere activiteiten gekoppeld worden. Deze zijn: spelling, woordenschat, taalbeschouwing, stellen, spreken, lezen en luisteren. Daarnaast werken we met Nieuwsbegrip een methode voor begrijpend lezen. Kinderen lezen teksten aan de hand van actuele onderwerpen.